Staff

Home > Staff

Staff
Ian NAKAMURA (English)
Neil COWIE (English)
Masatoshi ABE (English)
Yoshi KENMOTSU (English)
Naomi FUJISHIMA (English)
Garold MURRAY (English)
John RUCYNSKI (English)
Caleb PRICHARD (English)
Masaru OGINO (English)
Junko OTOSHI (English)
Masako TERANISHI (English)
Ayako NAMBA (English)
Susan MEIKI(English)
Masumi IGARASHI(English)
Thomas FAST(English)
Yuuka SUGIYAMA(English)
Masumi FUJIMOTO(English)
Satoshi KUBOTA (German)
Eiji MIYAGAWA (German)
Toshiyuki YUI(German)
Kazuhiro UEDA (French)
Yasushi NORO (French)
Namtaek JIN (Korean)
Ankoo LEE (Korean)
Toshiyuki KAJI (Chinese)
Luyi SUN (Chinese)
Yuko FUJIWARA (Chinese)
Eri BANNO (Japanese)
Yukako UCHIMARU (Japanese)
Tomomi MORIYA(Japanese)
Miwa SUESHIGE(Japanese)
  
English teaching staff

Ian NAKAMURA Ph.D. Applied Linguistics
Neil COWIE Ed.D. Education
Masatoshi ABE M.A. Literature
Yoshi KENMOTSU Ph.D. Literature
Naomi FUJISHIMA M.A. TESOL
Garold MURRAY Ph.D. Applied Linguistics
John RUCYNSKI M.A. TESOL
Caleb PRICHARD M.A. TESOL
Masaru OGINO M.A. Literature
Junko OTOSHI Ph.D. Foreign and Second Language Education
Masako TERANISHI Ph.D. Literature
Ayako NAMBA Ph.D. Linguistics
Susan M. MEIKI (明木) M.A. TESOL
Masumi IGARASHI Ph.D. History of art
Thomas FAST Ph.D. Englishi EducationL
Yuuka SUGIYAMA Ph.D. Sociology
Masumi FUJIMOTO

Other second language teaching staff

Satoshi KUBOTA German
Eiji MIYAGAWA German
Toshiyuki YUI German
Kazuhiro UEDA French
Yasushi NORO D.L. French
Namtaek JIN Ph.D. Korean
Ankoo LEE Korean
Toshiyuki KAJI Chinese
Luyi SUN Ph.D. Chinese
Yuko FUJIWARA Ph.D. Chinese


Japanese teaching staff

Eri BANNO Ed.D.
Yukako UCHIMARU Ph.D.
Tomomi MORIYA Ph.D.
Miwa SUESHIGE Ph.D.